"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Ông Dương Tấn Huyên.
26-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách tập trung và hỗ trợ có mục tiêu huyện phân khai.
26-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đức Tài và thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
26-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2020) của huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
26-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013.
16-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
16-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner