"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc sửa đổi, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2011 - 2015.
26-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.
26-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
26-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015.
26-12-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2012.
25-07-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010.
25-07-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,930,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner