"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Quyết định
Danh sách 16 Quyết định do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giaoi dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012.
28-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012.
21-11-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Tánh Linh.
14-10-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh.
07-10-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh.
27-09-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc huyện Tánh Linh.
13-09-2011 Quyết định số 4305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010.
18-08-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
15-07-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh.
04-07-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh.
01-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011.
19-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh xã, thị trấn.
10-05-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tánh Linh.
23-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Tánh Linh.
30-01-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011.
14-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,782,064 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner