"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 33 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận phân vạch lại tuyến địa giới hành chính để điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã Phan Lâm cho xã Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình.
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
14-12-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2012.
14-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận.
14-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 của tỉnh Bình Thuận.
14-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2012.
14-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012.
14-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
14-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2012.
14-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2012.
14-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.
14-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
14-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
14-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy hoạch phát triển Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.
14-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy hoạch phát triển Ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.
14-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
14-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.
15-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,434 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner