"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 293 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc điều chỉnh mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc.
30-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012.
30-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012.
30-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
30-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
30-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012.
30-12-2011 Quyết định số 2893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2011 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn.
30-12-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
30-12-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012.
30-12-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
30-12-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012.
29-12-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012.
29-12-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 nguồn vốn để lại huyện phân khai.
28-12-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giaoi dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012.
28-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012.
27-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai.
26-12-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh.
26-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.
26-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc gaio dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner