"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 75 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2011 tại tỉnh Bình Thuận.
23-12-2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2011.
23-12-2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
22-12-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận.
17-12-2010 Quyết định số 2928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
10-12-2010 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận.
09-12-2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Lòng Sông, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
08-12-2010 Quyết định số 2840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
26-11-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
25-11-2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
17-11-2010 Quyết định số 2643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ.
10-11-2010 Quyết định số 2571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2010.
25-10-2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
21-10-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài và Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài.
14-10-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
14-10-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất gạch thủ công khi di dời, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động vào năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
06-10-2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
05-10-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
22-09-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015.
15-09-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
20,875,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner