"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Nghị quyết
Danh sách 13 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011-2015.
22-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
22-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011.
15-09-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
15-09-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
15-09-2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
15-09-2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
14-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010.
14-07-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011.
14-07-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
18,971,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner