"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2010 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011.
20-12-2010 Nghị quyết số 56/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2011.
20-12-2010 Nghị quyết số 57/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011.
20-12-2010 Nghị quyết số 58/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2011.
20-12-2010 Nghị quyết số 59/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
06-07-2010 Nghị quyết số 53/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2009.
06-07-2010 Nghị quyết số 54/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010.
06-07-2010 Nghị quyết số 55/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,543,672 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner