"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2011.
13-12-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020.
13-12-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
03-12-2010 Nghị quyết số 100/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức thu học phí; thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
03-12-2010 Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
03-12-2010 Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 103/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 94/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận.
03-12-2010 Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2011.
30-06-2010 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
30-06-2010 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 – 2011.
30-06-2010 Nghị quyết số 91/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.
30-06-2010 Nghị quyết số 92/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố.
30-06-2010 Nghị quyết số 93/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,375,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner