"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai.
24-12-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.
01-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 20/10/2008 của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
01-12-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Phú Quý.
14-10-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quý.
14-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế huyện Phú Quý.
16-09-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011).
31-08-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009.
31-08-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch.
19-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Phú Quý.
29-06-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý.
15-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý.
15-04-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý.
25-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số điểm quy hoạch ban hành tại Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND huyện Phú Quý.
18-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Quý.
11-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chương trình giảm nghèo tỉnh giao huyện phân khai.
11-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn “Tam nông” tỉnh giao huyện phân khai.
05-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009.
07-02-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009.
22-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,368,985 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner