"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 23 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 nguồn vốn ngân sách huyện.
25-12-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010.
25-11-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Hàm Tân.
25-11-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Tân.
25-11-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hàm Tân.
11-11-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm thực hiện Quyết định số 49/2009/QĐ- UBND ngày 07/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 13/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).
15-10-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân.
08-10-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân khai bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện.
07-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Hàm Tân.
02-10-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phê duyệt Đề án và Quy ước xây dựng xã văn hóa Sơn Mỹ giai đoạn 2009 - 2010.
21-09-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện trên các lĩnh vực cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu và cấp phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ thuốc lá trên địa bàn huyện Hàm Tân.
28-08-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy Hàm Tân (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
28-08-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Kế hoạch của UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 04/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
19-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 04/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
03-07-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện.
05-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân.
24-04-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Hàm Tân.
22-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” từ xã, thị trấn đến huyện trên địa bàn huyện Hàm Tân.
09-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Quyết định số 15/2009/QĐ- UBND ngày 09/3/2009 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 05/11/2008 của BCH Đảng bộ huyện (khóa VIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
26-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn huyện.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,369,346 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner