"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 96 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.
25-12-2009 Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
25-12-2009 Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
10-12-2009 Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2010.
09-12-2009 Quyết định số 3512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng thu tiền vật tư, nguyên vật liệu thực hành các lớp đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
09-12-2009 Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng.
08-12-2009 Quyết định số 3509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh một số nội dung của Chương trình Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và xúc tiến năng suất chất lượng của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
30-11-2009 Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
25-11-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
17-11-2009 Quyết định số 3291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh danh sách các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
16-11-2009 Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý.
03-11-2009 Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
03-11-2009 Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
03-11-2009 Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
29-10-2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
28-10-2009 Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính Bình Thuận.
26-10-2009 Quyết định số 3048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Văn phòng công chứng Thịnh Phát.
09-10-2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi tiêu chuẩn về độ tuổi của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã tại khoản 2, Điều 6, Chương II, Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 81/2004/QĐ-UBBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận.
01-10-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
01-10-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
22,369,057 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner