"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2009 Nghị quyết số 48/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng nhà ở trong nhân dân theo hướng đô thị hóa gắn kết với sự phát triển bền vững giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
28-12-2009 Nghị quyết số 49/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc huy động sức dân tham gia thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn gắn với sự phát triển bền vững giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
28-12-2009 Nghị quyết số 50/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010.
28-12-2009 Nghị quyết số 51/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2010.
28-12-2009 Nghị quyết số 52/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ năm 2010.
22-12-2009 Nghị quyết số 47/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010.
20-07-2009 Nghị quyết số 45/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008.
16-07-2009 Nghị quyết số 46/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2009.
14-07-2009 Nghị quyết số 43/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009.
14-07-2009 Nghị quyết số 44/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,377,943 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner