"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 80 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2009 Nghị quyết số 48/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng nhà ở trong nhân dân theo hướng đô thị hóa gắn kết với sự phát triển bền vững giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
28-12-2009 Nghị quyết số 49/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc huy động sức dân tham gia thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn gắn với sự phát triển bền vững giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
28-12-2009 Nghị quyết số 50/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010.
28-12-2009 Nghị quyết số 51/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2010.
28-12-2009 Nghị quyết số 52/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VI - Nhiệm kỳ 2004 – 2011.
24-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạc h phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 77/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện tự phân khai.
23-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 75/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
21,021,179 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner