"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 22 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai.
25-12-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009.
05-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định mức, khung mức thu và quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn huyện Phú Quý.
04-12-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của UBND huyện về việc ban hành quy định mức chi, việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn huyện Phú Quý.
30-09-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Phú Quý.
15-08-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành kế hoạch phát triển ngành hải sản từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
02-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý năm 2008.
24-07-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008.
24-07-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh bổ sung danh mục và vốn đầu tư XDCB năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện phân khai.
20-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Quý.
26-05-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin đến năm 2010.
20-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định đối tượng được Nhà nước giao đất ở trên địa bàn huyện Phú Quý.
20-05-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND huyện về việc Quy định lộ giới, chỉ giới và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý.
18-04-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quý.
18-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại địa bàn huyện Phú Quý.
02-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân huyện ban hành trong năm 2007.
22-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế khoản 1, điểm 1.1 tại Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND huyện Phú Quý.
15-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý.
16-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch của UBND huyện về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008.
11-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner