"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 - 2010.
19-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009.
11-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
11-07-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007.
11-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thông qua quy hoạch phát triển giao thông - vận tải huyện Tánh Linh từ nay đến năm 2010 có định hướng đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner