"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận.
08-12-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
08-12-2008 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2009.
08-12-2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009.
08-12-2008 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009.
08-12-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2009.
04-12-2008 Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2009.
04-12-2008 Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010.
04-12-2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2025.
30-06-2008 Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 – 2025.
30-06-2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về đề nghị công nhận thành phố Phan Thiết đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.
30-06-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner