"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 21 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2008.
15-10-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tuy Phong đến năm 2010.
29-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong.
17-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
17-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc sửa đổi Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007.
30-07-2007 Quyết định đính chính số 1184/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND huyện về việc phân khai chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007.
17-07-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Đề án thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Tuy Phong đến năm 2010.
16-07-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2007 trên địa bàn huyện Tuy Phong.
11-07-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuy Phong.
06-07-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phong.
06-07-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong.
11-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc phân khai chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007.
19-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tuy Phong.
19-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Trạm khuyến nông huyện.
22-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong.
22-03-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng, bè ở xã Vĩnh Tân.
21-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2007.
02-03-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.
06-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007.
31-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006 của UBND huyện Tuy Phong ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,474 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner