"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 31 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008.
27-12-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai.
27-12-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2008.
27-12-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai.
25-12-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên thông” trên địa bàn huyện Phú Quý.
16-10-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch phát triển các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Phú Quý đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
27-09-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường quản lý chất thải từ các tàu thuyền, các khu vực bến, bãi và ven biển trên địa bàn huyện Phú Quý.
24-09-2007 Quyết định số 1356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 277/QĐ/UB-PQ ngày 18/8/2004 và Quyết định số 120/QĐ-UBPQ ngày 14/3/2005 của UBND huyện Phú Quý.
21-09-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý.
10-09-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Phú Quý giai đoạn 2007 – 2010.
10-09-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Phú Quý giai đoạn 2007 – 2010.
21-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của UBND huyện về việc phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015.
21-08-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015.
31-07-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/6/2007 của UBND huyện về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý dự án huyện Phú Quý.
02-07-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Quý.
26-06-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và cơ chế “Một cửa liên thông” huyện đến UBND các xã.
26-06-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý năm 2007.
22-06-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015.
22-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Phú Quý đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015.
22-06-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Phú Quý.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner