"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong           Nghị quyết
Danh sách 11 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008.
24-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2006.
24-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về sửa đổi Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của HĐND huyện về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007.
24-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
24-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2007.
24-07-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2007 – 2010.
24-07-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,561,739 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner