"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 135 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện phân khai năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Đức Linh.
26-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bắc Bình.
24-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch đầu tư phát triển của huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 - 2010.
24-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về thông qua phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
21-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân loại hành chính huyện Hàm Tân.
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2008.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
21,071,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner