"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010.
01-12-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc thay đổi Điều 3 của Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND huyện ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh.
24-11-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh.
01-11-2006 Quyết định số 1778/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định khung mức thu phí chợ trên địa bàn huyện Tánh Linh.
26-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 26/12/2005 của Huyện ủy Tánh Linh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015.
24-08-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tánh Linh đến năm 2010.
10-08-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh.
21-07-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn.
14-07-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh.
20-04-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Tánh Linh.
15-02-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh.
17-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Tánh Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner