"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 471/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
25-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.
13-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục công trình, nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 và Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND huyện Hàm Thuận Nam.
24-11-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện.
10-10-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005.
25-07-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục công trình, nguồn vốn và chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND huyện Hàm Thuận Nam.
09-06-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Hàm Thuận Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,509 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner