"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng cơ bản năm 2007.
06-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Hàm Thuận Bắc.
08-09-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hàm Thuận Bắc.
16-08-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình phòng, chống tham nhũng của UBND huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 - 2010.
27-07-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành tiêu chí thi đua, khen thưởng trên lĩnh vực chống phá rừng theo tinh thần Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg.
12-07-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
12-07-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
18-04-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Thuận Bắc.
17-04-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phân khai vốn hỗ trợ giao thông nông thôn năm 2006.
01-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc tăng cường biện pháp xử lý thu hồi nợ quá hạn ngân hàng.
15-02-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006.
06-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá và sử dụng hóa đơn trong mua, bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner