"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-10-2006 Quyết định số 888/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình.
09-10-2006 Quyết định số 884/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình.
18-09-2006 Quyết định số 883/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Thanh tra huyện.
08-08-2006 Quyết định số 876/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành chương trình hành động của huyện Bắc Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
08-08-2006 Quyết định số 877/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
23-01-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Bắc Bình.
23-01-2006 Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Bắc Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,117 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner