"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kinh tế xã hội các xã, thị trấn vùng biển, bãi ngang giai đoạn 2007 - 2010.
28-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2007 – 2010.
28-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên 02 ban HĐND huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2004 – 2009.
28-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về định mức chi hành chính sự nghiệp các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.
28-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuy Phong giai đoạn 2006 – 2010.
28-07-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2005.
28-07-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc miễn nhiệm Đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
28-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015.
28-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
28-07-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Tuy Phong.
28-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.
28-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2006.
28-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner