"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2006 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Nguyễn Thanh Lâm.
26-12-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc miễn nhiệm thành viên UBND nhiệm kỳ 2004 - 2009 và cho thôi giữ chức vụ chính quyền.
26-12-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
26-12-2006 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về quy định một số cơ chế thu, chi và tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện phân khai năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
26-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Phú Quý.
26-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 – 2010.
26-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường tạo tiền đề phát triển bền vững giai đoạn 2007 – 2010.
26-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
26-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về triển khai đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020.
26-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Tam Thanh, Long Hải và Ngũ Phụng huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,682 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner