Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14+15           Năm 2020 Ngày 26 tháng 3 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-02-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định Phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. (Tiếp theo Công báo số 12+13 ngày 25/02/2020). 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-02-2020 Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố tỉnh Bình Thuận theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. 30
24-03-2020 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuy Phong. 70
24-03-2020 Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Thuận Nam. 80
24-03-2020 Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Thuận Bắc. 88
24-03-2020 Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020của thị xã La Gi. 97