Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 8+9           Năm 2020 Ngày 07 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-12-2019 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. 02
19-12-2019 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND về việc phân khai chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách tập trung tỉnh năm 2019 (nguồn thu sử dụng đất). 07
19-12-2019 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1. 11
19-12-2019 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND về kết quả giám sát tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 14
19-12-2019 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 19