Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2019 Ngày 17 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-09-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. 03
30-09-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-09-2019 Quyết định số 2480/QĐ-UBND ban hành Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019 – 2021. 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-08-2019 Quyết định số 2128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 44
03-09-2019 Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 49