Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2019 Ngày 15 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-05-2019 Quyết định số 1088/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Bình . 02
03-05-2019 Quyết định số 1091/QĐ-UBND hê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 08
06-05-2019 Quyết định số 1110/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hàm Tân . 19
06-05-2019 Quyết định số 1111/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Linh . 26
06-05-2019 Quyết định số 1114/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Quý. 37
06-05-2019 Quyết định số 1115/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đức Linh . 47
06-05-2019 Quyết định số 1117/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuy Phong . 52