Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2018 Ngày 31 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-04-2018 Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2018. 02
16-04-2018 Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đức Linh. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-05-2018 Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 34
24-05-2018 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 39