Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 3+4           Năm 2019 Ngày 18 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2018 Quyết định số 68/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu . 02
07-12-2018 Quyết định số 69/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2019. 08
07-12-2018 Quyết định số 70/NQ-HĐND Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 71
07-12-2018 Quyết định số 71/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 76
07-12-2018 Quyết định số 72/NQ-HĐND Về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 của tỉnh . 81