Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2020 Ngày 20 tháng 5 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-05-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND Về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh . 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-04-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh . 05
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-05-2020 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà trung tâm Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận. 11
08-05-2020 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân. 13
08-05-2020 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Đông Hà - Gia Huynh, huyện Đức Linh. 15
08-05-2020 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết . 17
08-05-2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành . 19
08-05-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. 21
08-05-2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận . 24
08-05-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án kè biển trên địa bàn tỉnh . 27
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-03-2020 Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Quý . 32
24-03-2020 Quyết định số 671/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Bình . 39
30-03-2020 Quyết định số 735/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đức Linh . 46
30-03-2020 Quyết định số 736/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tánh Linh. 52
01-04-2020 Quyết định số 763/QĐ-UBND ề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Tân . 61